Laatukäsikirja - Rakennusliike Kari Hämäläinen Oy : Rakennusliike Kari Hämäläinen Oy

Laatukäsikirja

Rakennusliikkeen laatupoliitiikan kulmakivenä on tuottaa asiakkailleen valmista työjälkeä, sovitussa aikataulussa lopputuotteen laatukriteerit täyttäen.

Yleistä

Rakennusliike Kari Hämäläinen Oy on vuodesta 1991 toiminut rakennussaneerauksen erikoisliike. Toimenkuvaamme kuuluvat kirvestyöt, muutossaneeraukset, erikoiskalusteet mittatilaustyönä, portaat ym. julkistilojen kalusteet. Yrityksen liikevaihto on tasaisessa kasvussa ja tällä liikevaihtoa on yli 7 milj. € edestä.

Yrityksen päämarkkina-alueena on Varsinais-Suomi ja lähialueet. Asiakkaina ovat useat suuret yritykset ja konsernit. Työllistämme useita kymmeniä ihmisiä rakennusmiehistä aina rakennusmestareihin.

 

Laatupolitiikka

Rakennusliike K.Hämäläisen päätoimialana on uudisrakentaminen ja saneeraus. Rakennusliikkeen laatupoliitiikan kulmakivenä on tuottaa asiakkailleen valmista työjälkeä, sovitussa aikataulussa lopputuotteen laatukriteerit täyttäen. Laatupolitiikassa keskitymme nimenomaisesti ”laatuun”. Käsitämme laadun koko toimintaprosessimme läpi vietäväksi ajatukseksi. Laatumme käy ilmi tarjouspyyntöihin vastaamisesta aina asiakassuhteiden hoitoon asti. Toimintamme laatua vaalimme kaikissa tilanteissa sidosryhmiemme kanssa. Laatutavoitteet ovat muovautuneet hyvässä hengessä asiakkaidemme kanssa.

Valvomme laatuamme läpi työmaan kulun aina suunnitelusta luovutukseen asti. Auditoimme jokaisen työmaan yhdessä tilaajamme kanssa, jolloin laatukäsitettämme peilataan koko ajan asiakkaidemme odotuksiin. Laatuajattelumme perusteella luomme asiakkaidemme kanssa aitoja kumppanuuksia ja rakennamme yhteisiä kosketuspintoja, jotka ovat peruste useiden vuosien kumppanuuksille. Tällöin tilanteisiin reagointi ja päätöksentekokyky säilyvät ihmisläheisenä ja toisen näkemystä kunnioittavana.

 

Henkilöstö ja yrityksen arvot

Rakennusliike K.Hämäläisen henkilöstö on yritykseen sitoutunutta ja koostuu pätevistä ja motivoituneista alansa ammattilaisista, jotka hallitsevat työhönsä liittyvän erityisosaamisen. Henkilöstön ammattitaidosta, viihtyvyydestä, sekä työhyvinvoinnista huolehditaan aktiivisesti. Henkilöstö voi todella tuntea kuuluvansa samanhenkiseen yhteisöön, jossa esimiehellä on aikaa ja kykyä kehittää yrityksen osaamista peruslähtökohtiin pohjautuen.

Rakennusliikkeen toiminta perustuu seuraaville arvoille: AVOIMUUS, KANNUSTAVUUS, ASIAKKUUS ja KUMPPANUUS. Arvomme käyvät konkreettisesti ilmi kaikissa kohtaamisissamme henkilökuntamme, asiakkaidemme ja sidosryhmien kanssa.

 

Työtavat

Työmaan laatuajattelu pohjautuu kolmeen keskeiseen tekijään: työtilauksen vastaanottoon, tilaajan kanssa tehtävään kaksisuuntaiseen auditointiin sekä työn luovuttamiseen itselle.Kaikki työt tehdään työselityksen  ja ainevalmistajien ohjeiden mukaan hyväksyttyjä aineita käyttäen ja hyviä työtapoja noudattaen. Lisäksi maalaustyöt tehdään värisuunnitelmien mukaan.Käyttämissämme materiaaleissa otamme ensisijaisesti huomioon niiden ympäristöystävällisyyden ja pyrimme välttämään liuotinpohjaisten maalien käyttöä asiakkaiden etujen nimessä.

Laatuvastuun periaate on,että kaikki Rakennusliike K.Hämäläisen työmailla vastaavat oman työ suorituksensa osalta laadusta. Epäkohtien ilmaannuttua työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan välittömästi esimiehelleen, jotta laatupoikkeama saataisiin korjattua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mahdollisiin poikkeamiin puutumme mahdollisimman nopeasti. Toimintatapamme tukee nopeaa päätöksentekoa ,eikä asioiden pallottelua ja vastuunpakoilua.Työkantamme vastaa aina resurssejamme, emmekä anna katteettomia lupauksia aikatauluista tai työvahvuudesta.


LAADUN OHJAUS

Rakennusliike K.Hämäläisen laadun varmistus tapahtuu jokaisessa kohtaamisessa asiakkaidemme kanssa. Toimitusketjun jokaisessa vaiheessa kiinnitämme huomiota laatukriteerien täyttymiseen.

Laatuprosessimme etenee seuraavasti:

  1. Tarjous vaiheessa pidämme huolta, että laadukkaat resurssimme riittävät tarjouksen jättämiseen ja työntekemiseen aikataulussa
  2. Laatu- ja resurssisuunnittelu pidetään ennen kohteen aloittamista
  3. Suoritettavien töiden ennakkotarkastuksella, että työt voidaan suorittaa laatukriteerit täyttyen
  4. Työmaan edetessä pidämme tilaajan kanssa kaksisuuntaisen auditoinnin
  5. Kohdeluovutetaan ensin itsellemme ja vasta sitten tilaajalle
  6. Kohteen valmistuttua työmaa auditoidaan ja kehityskohteet arvioidaan yhdessä tilaajan kanssa

 

LAADUN KEHITYS

Rakennusliike K.Hämäläinen arvio jatkuvasti itsenäisesti laatujärjestelmänsä toimivuutta. Keskeisenä toimintatapana on kuitenkin sen muuttaminen ja kehittäminen asiakaslähtöisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia tekemisiämme peilataan suhteessa asiakaan tarpeisiin ja niiden mahdollisimman täydelliseen tyydyttämiseen. Tässä työssä arvojemme mukainen toiminta avoimuudellaan ja asiakkaisiin panostamisella tuottaa parhaan mahdollisen yhteistyön ja siitä saatavan molemminpuolisen hyödyn.

 

LAATUJÄRJESTELMÄN RAKENNE

Laatukäsikirja sisältää ohjeet ja laadunvarmistuksen yleisasiat

  • Työmaakohteessa käytetyt lomakkeet laadunvarmistukseen
  • Työmaan kulkuun erillistapauksissa tarvittavat lomakkeet
  • Työntekijöiden toimintaan liittyvät lomakkeet
  • Kolmansien osapuolten toimintaan liittyvät lomakkeet

 

Ruskolla 17.11.2012
Kari Hämäläinen
Toimitusjohtaja
Rakennusliike K.Hämäläinen